DOI: 10.36016/VM-2023-109-17Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 95–100.


Завантажити повний текст (PDF)


МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В КРОВІ ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА ЕЙМЕРІОЗ І БАЛАНТИДІОЗ


Богач О. М., Коваленко Л. В., Палій А. П.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна

Богач М. В.

Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Одеса, Україна, e-mail: bogach_nv@ukr.net

Метою роботи було вивчити зміни в морфологічних та біохімічних показниках крові поросят 50-добового віку спонтанно інвазованих еймеріями і балантидіями. Сформовано дослідну групу тварин спонтанно інвазованих еймеріями і балантидіями і контрольну (n=5) — не інвазовані. Для дослідження фекалій на наявність еймерій застосовували метод Макмастера в модифікації Raynaud, балантидій — нативного мазка. Визначали зміни морфологічних і біохімічних показників крові за змішаного перебігу еймеріозу і балантидіозу. У крові інвазованих еймеріями і балантидіями поросят встановили зменшення вмісту гемоглобіну на 10,4 %, кількості еритроцитів на 17,0 %. Одночасно зросла кількість лейкоцитів на 22 %. У лейкограмі збільшувався відсотковий вміст еозинофілів на 40,0 %, паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів на 26,3 % і 2,1 % відповідно. Кількість моноцитів збільшилась на 35,3 %, що вказує на появу в організмі тварин вогнища запалення. Збільшення лейкоцитарного індексу інтоксикації на 11,1 % свідчить про тяжкість запального процесу. У інвазованих поросят реєстрували зменшення вмісту загального білку на 6,5 % за рахунок суттєвого зменшення вмісту альбумінів на 28,3 %. Підвищення концентрації ЦІК на 23,5 %, активності ферментів АлАТ і АсАТ на 75,4 % і 35,9 % відповідно підтверджує розвиток патологічного процесу та виникнення супутніх структурно-функціональних змін у внутрішніх органах поросят. За змішаного перебігу еймеріозу і балантидіозу у поросят 50-добового віку спостерігається лейкоцитоз і еозинофілія, збільшення числа паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів, лімфопенія та моноцитоз. Зміни показників вказують на загострення запального процесу в організмі інвазованих поросят та токсичний вплив в місцях паразитування — тонкий і товстий відділи кишечнику. У біохімічному складі сироватки крові поросят із розвитком хвороби наявне зменшення вмісту загального білку та альбумінів, що пов'язане із порушенням білоксинтизуючої функції печінки, а підвищення β-глобулінів свідчить про пригнічення імунної відповіді на інвазію. Підвищення активності ферментів АлАТ і АсАТ вказує на розвиток дистрофічних процесів в печінці, яка відіграє першочергову роль у нейтралізації токсинів, що утворюються в організмі тварин. Збільшення концентрації ЦІК вказує на поступовий розвиток імунної відповіді на перебіг хвороби

Ключові слова: змішаний перебіг, імунна відповідь


Список літератури

Yevstafіeva V. О., Kovalenko V. О. Associative Clinical Course of Coccidiosis in the Mixed Invasions of the Digestive Tract of Pigs. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2019. Vol. 7, iss. 1. P. 21‒24. DOI: https://doi.org/10.32819/2019.71004.

Lindsay D. S., Neiger R., Hildreth M. Porcine enteritis associated with Eimeria spinosa Henry, 1931 infection. Journal of Parasitology. 2002. Vol. 88, No 6. P. 1262–1263. DOI: https://doi.org/10.1645/0022-3395(2002)088[1262:peawes]2.0.co;2.

Schuster F. L., Ramirez-Avila L. Current world status of Balantidium coli. Clin Microbiol Rev. 2008. Vol. 21, iss. 4. P. 626‒638. DOI: https://doi.org/10.1128/cmr.00021-08.

Roepstorff A. et al. Helminth parasites in pigs: New challenges in pig production and current research highlights. Veterinary Parasitology. 2011. Vol. 180, iss. 1-2. P. 72‒81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2011.05.029.

Zakir Abadura S. et al. Transmission dynamics of cryptosporidium in calves and children from southwestern Ethiopia. Journal of Veterinary Physiology and Pathology. 2022. Vol. 1, iss. 1. P. 26‒36. URL: https://jvpp.rovedar.com/index.php/JVPP/article/view/4.

Kochanowski M. et al. Occurrence of intestinal parasites in pigs in Poland — the influence of factors related to the production system. Journal of Veterinary Research. 2017. Vol. 61, iss. 4. P. 459‒466. DOI: https://doi.org/10.1515/jvetres-2017-0053.

Karamon J., Ziomko I., Cencek T. Prevalence of Isospora suis and Eimeria spp. in suckling piglets and sows in Poland. Veterinary Parasitology. 2007. Vol. 147, iss. 1–2. P. 171–175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2007.03.029.

Ózsvári L. Production impact of parasitisms and coccidiosis in swine. Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research. 2018. Vol. 7, iss. 5. P. 217‒222. DOI: https://doi.org/10.15406/jdvar.2018.07.00214.

Kipper M. et. al. Meta-analysis of the effects of endoparasites on pig performance. Veterinary Parasitology. 2011. Vol. 181, iss. 2-4. P. 316‒320. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2011.04.029.

Paul T. R. et al. Balantidiasis, a zoonotic protozoal infection of cattle and domestic pigs. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine. 2019. Vol. 17, iss. 1. P. 31–37. DOI: https://doi.org/10.33109/bjvmjj19fam1.

Ponce-Gordo F., García-Rodríguez J. J. Balantioides coli. Research in Veterinary Science. 2021. Vol. 135. P. 424‒431. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2020.10.028.

Roepstorff A. et al. Intestinal parasites in swine in the Nordic countries: prevalence and geographical distribution. Veterinary Parasitology. 1998. Vol. 76, iss. 4. P. 305‒319. DOI: https://www.doi.org/10.1016/S0304-4017(97)00223-9.

Schubnell F. et al. Occurrence, clinical involvement and zoonotic potential of endoparasites infecting Swiss pigs. Parasitology International. 2016. Vol. 65, iss. 6. P. 618‒624. DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.parint.2016.09.005.

Brewer M. T., Greve J. H. Internal parasites: Helminths. In Diseases of Swine, 11th ed.; Zimmerman J. J. et al. Eds. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019. P. 1028‒1040. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119350927.ch67.

Joachim A. et al. Occurrence of helminths in pig fattening units with different management systems in Northern Germany. Veterinary Parasitology. 2001. Vol. 96, iss. 2. P. 135‒146. DOI: https://www.doi.org/10.1016/S0304-4017(00)00431-3.

Литаров А. В., Ладогубец Е. В. Влияние эймериозной инвазии на гематологические показатели крови у поросят. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. 2009. Вип. 20, Ч. 2, Т. 2. С. 150–153.

Данко М. М. Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові поросят за експериментального ізоспорозу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2011. Т. 13, № 2(1). С. 67‒72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_2(1)__15.

Kravchenko N. A. et al. The peculiarities of Balantidia parasitism in Humans and Anamals (literature review). Educational Establishment «Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University», Vitebsk. Vestnik VGMU. 2015. Vol. 14, iss. 6. P. 15‒24. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53876516.pdf.

Garcia L. S. Balantidium coli. Emerging protozoan pathogens. ed. N. A. Khan. New York : Taylor & Francis, 2008. Р. 353‒366.

Ferry T. et al. Severe peritonitis due to Balantidium coli acquired in France. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2004. Vol. 23. P. 393–395. DOI: https://doi.org/10.1007/s10096-004-1126-4.

Влізло В. В. та ін. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / за ред. В. В. Влізла. Львів: Сполом: 2012. 764 с. URL: https://www.inenbiol.com/index.php/63-diyalnist/publikaciii/knyhy/349-laboratorni-metody-doslidzhen-u-biolohii-tvarynnytstvi-ta-veterynarnii-medytsyni.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description