DOI: 10.36016/VM-2019-105-15Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 81–84.


Завантажити повний текст (PDF)


РЕЗУЛЬТАТИ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ БУГАЇВ У РОСЛИННОМУ ФОРТИФІКАНТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СОРБЕНТУ


Павленко Л. М, Стегній Б. Т., Дідик Т. Б., Павленко Б. М.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: pabbex@gmail.com

Представлені результати виготовлення та використання фітофортифіканту цитоплазматичних мембран сперміїв на основі гідролізату бобових з додатковою очисткою сорбентами для кріоконсервації сперміїв бугаїв як альтернативи жовтковим розріджувачам. Метою досліджень було досягнення біобезпечності, тобто уникнення інфекційних гінекологічних захворювань, збудники яких можуть передаватись з жовтком, підвищення рівня запліднюючої здатності самиць після їх штучного осіменіння та створення умов для розробки нових довгозбережних кріопротективних розріджувачів. Встановлено, що зерна бобових та їх гідролізати містять токсичний елемент нікель, який негативно впливає на цитоплазматичну мембрану сперміїв. Для зменшення цього впливу нами була проведена робота з вивчення дії різних сорбентів

Ключові слова: біобезпечність, екстракт сої та сочевиці, заплідненість, корови, кріоконсервація, сорбенти, сперма бугаїв, фіторозріджувач


Список літератури

Бреславець В. О., Шоміна Н. В., Ракова А. А. Вплив хімічної обробки у другу половину інкубації на мікробну контамінацію та виводимість яєць. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. 2005. Вип. 85, т. 1. С. 164–169.

Загаевский И. Источники обсеменения яиц микрофлорой и их дезинфекция. Птицеводство. 1969. № 6. С. 33–34.

Милованов В. К., Селиванова О. А. Разбавители для спермы сельскохозяйственных животных. Проблемы животноводства. 1932. № 2. С. 75–86.

Милованов В. К. Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных : монография. Москва : Изд. с.-х. литературы, журналов и плакатов, 1962. 696 с.

Осташко Ф. И. О природе холодового удара живчиков. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. НИИЖЛиП УССР. Харьков, 1963. С. 22–41.

Осташко Ф. И., Павленко М. П. Способ консервирования спермы животных : а. с. № 523693. 1974.

Осташко Ф. И. Глубокое замораживание и длительное хранение спермы производителей. Киев : Урожай, 1978. 255 с.

Осташко Ф. И. Павленко М. П., Павленко Л. Н. Новый фортификант плазматических мембран и его влияние на биологические показатели спермиев быков при консервации. I з’їзд Українського товариства кріобіології і кріомедицини (Харків, 18–20 жовтня 1995 р.). Харків, 1995. С. 188–189.

Павленко М. П. Усовершенствование и разработка технологии криоконсервации спермы быков-производителей : автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Харьков, 1981. 18 с.

Павленко Л. М. Довгозбережене середовище для кріоконсервації сперми бугаїв та способи його виготовлення : автореф. дис. … канд. с.-г. наук. Харків, 1999. 19 с.

Павленко Л. М., Павленко Б. М., Оробченко О. Л., Дідик Т. Б., Болотін В. І., Бойко В. В., Беседа Н. В. Вивчення фізико-хімічних показників, мікроелементного складу гідролізатів бобових і їх вплив на кріобіологічні параметри сперми бугаїв-плідників. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. 2018. Вип. 104. С. 276–280.

Павленко Л. М., Павленко Б. М., Павленко М. П. Изучение антишокового действия и санитарных свойств растительных модификаторов, цитоплазматических мембран при консервации спермы быков. Науково-технічний бюлетень. 1996. С. 315–321.

Ostashko F. I., Pavlenko M. P., Pavlenko L. N. Antyshock effect of yolk and components in cooling spermatozoids of bull, ram and boar. 10th International Congress of Animal Reproduction. Illinois (USA), 1984. Vol. 1. P. 209–211.

Phillips P. H., Lardy H. A. A yolk-buffered pabulum for the preservation of the bull semen. J. Dairy Sci. 1940. Vol. 23. P. 394–396.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description