DOI: 10.36016/VM-2019-105-10Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 54–58.


Завантажити повний текст (PDF)


ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ, АЛЕРГІЗУЮЧОЇ ТА МІСЦЕВО-ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ «ЙОДОЗОЛ»


Сачук Р. М., Жигалюк С. В., Лук’яник І. М.

Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН, Рівне, Україна, e-mail: sachuk.08@ukr.net

Мандигра М. С.

Національна академія аграрних наук України, Київ, Україна, e-mail: mandyhra.iawp@gmail.com

Стравський Я. С.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна, e-mail: y.stravskyy@ukr.net

Кацараба О. А.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, Львів, Україна, e-mail: katsaraba@gmail.com

У статті наведені результати вивчення гострої токсичності препарату «Йодозол», призначеного для лікування та профілактики внутрішньоматкових інфекцій у тварин. Встановлено, що ЛД50 препарату за внутрішньошлункового введення лабораторним тваринам (білим щурам і мишам) є більшою за 5 000 мг/кг маси тіла. Аерозоль «Йодозол» не має місцевої токсичної та подразнювальної дії на шкіру і слизові оболонки лабораторних тварин (кролів), не впливає на поведінкові реакції та фізіологічні показники лабораторних тварин. Розроблений препарат «Йодозол» згідно з вимогами СОУ 85.2-37-736:2011 та ГОСТ 12.1.007-76 належить до малотоксичних речовин — 4-го класу токсичності

Ключові слова: гостра токсичність, йод, «Йодозол», калію йодид, післяродова патологія


Список літератури

Стравський Я. С. Діагностика, лікування та профілактика акушерської патології у корів (методичні рекомендації) / Я. С. Стравський [та ін.]. — Львів, 2017. — 67 с.

Кацараба О. А. Застосування внутрішньоматкового аерозольного препарату для терапії корів при післяродових ускладненнях / О. А. Кацараба, В. Ю. Стефаник, Є. Є. Костишин, Р. М. Сачук, О. В. Кулініч // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів, 2018. — Т. 20, № 87. — С. 55–59.

Сачук Р. М. Дослідження стабільності внутрішньоматкового аерозольного препарату «Йодозол» / Р. М. Сачук, О. А. Кацараба // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів, 2018. — Т. 20, № 92. — С. 29–33.

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 р. № 2498-XII (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/2498-12.

Коцюмбас І. Я. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / І. Я. Коцюмбас, О. Г. Малик, І. П. Патерега [та ін.] ; за ред. І. Я. Коцюмбаса. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 360 с.

Косенко М. В. Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин : методичні рекомендації / М. В. Косенко, О. Г. Малик, І. Я. Коцюмбас [та ін.]. — Київ, 1997. — 34 с.

Западнюк И. П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте : учеб. пос. / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. Захария, Б. В. Западнюк. — Киев : Вища школа, 1983. — 383 с.

СОУ 85.2-37-736:2011. Препарати ветеринарні. Визначення гострої токсичності. — Київ : Мінагрополітики України, 2011. — 16 с.

WMA Declaration of Helsinki — Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects [Electronic resource] / World Medical Association. — 2013. — Access mode : https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/.

ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. — Введ. 1977-01-01 ; Измен. № 1 ; Переиздан 01.12.81. — Москва : Изд-во стандартов, 1982. — 6 с.

Куцан О. Т. Вивчення впливу лікувального засобу «Нуріцид» на клінічний стан та гематологічні показники кролів за умови аплікації його на шкіру тварин / О. Т. Куцан, О. В. Пономаренко // Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. / ІЕКВМ УААН. — Харків, 2003. — Вип. 82. — С. 343–349.

Нагорна Л. В. Фармако-токсикологічна оцінка препарату «Цифлур» / Л. В. Нагорна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, вип. № 3(71). — С. 214–217.

Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. — Минск : Вышейшая школа, 1973. — 318 с.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description