ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА. ЕКОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА БЕЗПЕКА


1. Аймалетдинов А.М., Асланов Р.М., Гареев Р.Д., Маланьев А.В. ВЛИЯНИЕ ФОП И АНТИДОТА СЛ-2 НА АКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В ОРГАНАХ КРОЛИКОВ

2. Балим Ю.П., Руда М.Є. МІКОТОКСИКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРБУЮЧОГО ЗАСОБУ

3. Галяутдинова Г.Г., Егоров В.И. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЦИСА, Т-2 ТОКСИНА И КАДМИЯ НА ОРГАНИЗМ ТЕЛЯТ НА УРОВНЕ ПДК

4. Гутий Б.В. ВПЛИВ МЕВЕСЕЛУ ТА Е-СЕЛЕНУ НА РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ НЕ ФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ПРИ КАДМІЄВОМУ НАВАНТАЖЕННІ

5. Гушилик Б.І. ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ, ТОКСИЧНІСТЬ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ФОСФОНІЄВИХ СПОЛУК, ЩО ВМІЩУЮТЬ ФРАГМЕНТИ ФЕРОЦЕНІВ

6. Джасім Навфал Хаммаді, Оробченко О.Л., Куцан О.Т., Романько М.Є. УМІСТ НІКЕЛЮ У ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СУБХРОНІЧНОГО ОТРУЄННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ДИХЛОРИДОМ МЕТАЛУ

7. Давыдов О.Н., Мандыгра Н.С., Воловик Г.П. ЧЕЛОВЕК – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАТАЛИЗАТОР ПАРАЗИТАРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ

8. Давыдов О.Н., Мандыгра Н.С., Воловик Г.П. ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМ

9. Духницький В.Б. ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ПРИ Т-2 ТОКСИКОЗІ

10. Егоров Е.Ю. СТУПІНЬ ВПЛИВУ АЗОМЕТИНІВ N-АРИЛХІНОЛІНІЮ НА АДГЕЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОКАРІОТІВ

11. Жестков Н.Н., Алеев Д.В. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ АНТИДОТА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КАРБАМАТНЫМ ПЕСТИЦИДОМ

12. Ковальчук І.І. ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН ГОЛОВИ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ЦИТРАТУ ГЕРМАНІЮ

13. Котелевич В.А., Бурківська Д.А. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ М’ЯСА ПТИЦІ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ

14. Красочко П.А., Усеня М.М., Красочко И.А. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ТЕЛЯТ

15. Кухтин М.Д., Перкій Ю.Б., Крушельницька Н.В. ФОРМУВАННЯ ЗМІШАНИХ БІОПЛІВОК МІКРООРГАНІЗМАМИ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ З ДОЇЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА МОЛОКА СИРОГО

16. Куцан О.Т., Оробченко О.Л., Доценко Р.В., Нємкова С.М. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У МЕДІ ТА ІМАГО БДЖІЛ МЕТОДОМ РЕНТГЕН-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ

17. Куцан О.Т., Шевцова Г.М., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Герілович І.О. СТАН ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО ТА НУКЛЕЇНОВОГО ОБМІНУ В ПЛАЗМІ КРОВІ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО НАДХОДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ

18. Лесик Я.В. ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КРОЛЕМАТОК ЗА ВИПОЮВАННЯ СУСПЕНЗІЇ ХЛОРЕЛИ, СУЛЬФАТУ НАТРІЮ, ХЛОРИДУ І ЦИТРАТУ ХРОМУ

19. Лозова Л.В., Бородиня В.І., Федоров Т.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ГІНОБІОТИК ТА УРТАКУР У ПРОФІЛАКТИЦІ ПІСЛЯРОДОВОЇ ПАТОЛОГІЇ КОРІВ

20. Кучма І.Ю., Суходуб Л.Б., Мельник А.Л., Парусов А.В., Черняєва Т.А. ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ХІТОЗАНУ ТА ІОНІВ СРІБЛА У СКЛАДІ ГІДРОКСИАПАТИТНИХ ПОКРИТТІВ НА МЕТАЛЕВИХ ІМПЛАНТАТАХ

21. Михайлова С.А., Попова О.М., Стегній Б.Т., Куцан О.Т., Коваленко Л.В. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗЕАРАЛЕНОНУ В КОРМАХ І ПРОДУКТАХ ТВАРИННИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ

22. Музика В.П. ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРЕПАРАТУ ФЛОРИКОЛ В УМОВАХ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ

23. Оробченко О.Л. ТОКСИКОКІНЕТИКА КУПРУМУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО ВВЕДЕННЯ НАНОКОМПОЗИТУ МЕТАЛІВ (АG, CU, FE, ДВООКИС MN) ЗА УМОВ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

24. Плис В.М., Колбасіна Т.В., Мартиненко Г.Н., Короленко Л.С. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКОСТІ КОРМІВ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КРОСІВ ПТИЦІ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

25. Руденко Е.П., Руденко Е.В., Трускова Т.Ю. ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ КОРМОВ В УКРАИНЕ

26. Семёнов Э.И. ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ Т-2 ТОКСИКОЗА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОРБЕНТОВ И ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ

27. Співак М.Я., Оксамитний В.М., Демченко О.А., Жолобак Н.М., Щербаков О.Б., Іванов В.К., Поперечна С.Г., Гриневич О.Й. ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА СПОЖИВАННЯ КОРМІВ МОЛОДНЯКОМ ПЕРЕПІЛОК

28. Стегній Б.Т., Бузун А.І., Кольчик О.В., Прохорятова О.В., Стегній М.Ю., Заремба О.В., Редер А.С., Кудринський С.В. АМІКСИН ВЕТЕРИНАРНИЙ, ЯК БАЗОВИЙ ЗАСІБ ПРОТИВІРУСНОГО ЗАХИСТУ У ПТАХІВНИЦТВІ Й СВИНАРСТВІ

29. Степаненко А.А. КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕПТИЛИЙ

30. Тарасова Е.Ю., Тремасов М.Я. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МИКОТОКСИКОЗЕ СВИНЕЙ

31. Тишківська Н.В. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОГО НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА ВІД КІЛЬКОСТІ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН

32. Філатова О.І. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНСЕКТИЦИДУ КОНФІДОР 200 SL В ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

33. Халикова К.Ф., Егоров В.И. ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПИРЕТРОИДА В ОПЫТАХ НА БЕЛЫХ МЫШАХ

34. Чорний М. В., Хомутовська С. О. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМ В КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ СВИНЕЙ

35. Чорний М. В., Хомутовська С. О. РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПОРОСЯТ, ВИРОЩЕНИХ ПРИ ГРУПОВОМУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ УТРИМАННІ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК

36. Шутченко П.О., Стегній Б.Т., Медвідь К.О. МІКРОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ СКЛАДУ ТА ЯКОСТІ М’ЯСОПРОДУКТІВ

37. Щебентовська О.М., Коцюмбас Г.І. ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ СВИНЕЙ РІЗНИХ ЯКІСНИХ ГРУП ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

38. Якубчак О.М., Загребельний В.О., Таран Т.В.496 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РУЙНІВНИХ ТА НЕРУЙНІВНИХ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПРОБ

39. Якубчак О.М., Загребельний В.О., Адаменко Л.В. ЩОДО ТОКСИЧНОСТІ ХЛОРОВАНОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ

40. Ярошенко М.О., Шевцова Г.М., Балим Ю.П. МОНІТОРИНГ КОНТАМІНАНТІВ БІОТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРМАХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК

image description